Eksterna matura za učenike završnih razreda općih gimnazija


Eksterni način polaganja mature je  predviđeno Nastavnim planom i programom za opće gimnazije TK, donesenim 2003. godine. U proteklih 10 godina su stvorena respektabilna iskustva u planiranju i izvođenju eksternih matura.

Realizacija prve eksterne mature 2006. godine je bila rezultat projekta Pedagoškog zavoda Tuzla, finaniran od strane FOD BiH, nakon što je završen projekat sa ciljem izrade novog NPP-a za opće gimnazije TK (2004). Nakon toga, ostale mature su provedene sa vlastitim, kako finansijskim, tako i ljudskim resursima Pedagoškog zavoda TK i nadležnog ministarstva.

Planiranje prve mature je bilo kompatibilno sa konceptom eksterne mature na nivou Države po zamisli tadašnje Agencijom za standarde i ocjenjivanje za FBIH i RS. Tuzlanski kanton je tih godina trebao biti pilot kanton u projektu uspostave mature na državnom nivou. Posao je zastao iz razloga što je zastao i razvoj Agencije.

U međuvremenu, obrazovne vlasti TK su odlučile da počćnu sa pripremom 2004. godine realizaciju projekta eksterne mature 2006. godine, uz podršku Fonda Otvorenog društva BiH. Nakon te i naredne godine, ostale mature do današnjih dana, su realizirane sopstvenim snagama. Nakon održavanja matura, svake godine su analizirani rezultati mature. Na osnovu njih i anketnih istraživanja, provedenih među glavnim sudionicima tog procesa, su kreirana poboljšanja, koji su bili usmjereni ka jačanju kredibiliteta i validnosti rezultata mature.

Od velike pomoći su bili stečeni rezultati rada Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), naročito u segmentu izrađenih standarda znanja za izborne predmete i jačanja kapaciteta kroz relizaciju projekata finansiranih od Evropske komisije.

U toku je realizacije još jednog projekta sa ciljem kreiranje koncepta eksterne mature na nivou BIH. Radi se o veoma zahtjenom poduhvatu organizacije grandioznog sistema eksternog vrednovanja rezultata učenja svršenih gimnazijalaca i srednješkolaca na nivou BiH. Obrazovne vlasti i Pedagoški zavod TK, te naše srednje škole imaju respektabilno iskustvo iz eksternog vrednovanje koje može biti od pomoći planerima eksterne mature u BiH.

Pedagoški zavod TK je, svih ovih godina, uočavali prednosti i slabosti prošlih provedenih matura, te, na osnovu toga, predlagali akterima u provođenju mature postupke i mjere za poboljšanje u  narednim maturama.

Iskustva iz ekesterne mature u općim gimnazijama su poslužila kao osnova za planiranje i uvođenje "male mature" za učenike završnih razreda svih osnovnih škola TK, koja je izvedena kao pilot 2013. i 2014. te 2015. godine kao završno testiranje za sve učenike završnih razreda osnovnih škola. Na nivou obrazovnih vlsti postoje ozbiljne tendencije da se isti sistem mature planiraju za učenike završnih razreda srednjih tehničkih i stručnih  škola TK, za učenike koji planiraju upisati jedna od fakultetra Univerziteta u Tuzli.

U procesu planiranja i izvođenja mature su učestvovali zaposlenici Univerziteta u Tuzli, kroz rad Kantonalnih organa. Postoje signali da se Univerzitet institucionalno aktivnije uključi u realizaciju eksterne mature, kao realne opcije za korištenje u upisnoj politici na Univerzitet.

Više o ovome možete pogledati na web stranici www.ematura.pztz.ba .

 


19.08.2019Avgustovski rok za polaganje Eksterne mature za učenike općih gimnazija
Avgustovski rok za polaganje Eksterne mature za učenike općih gimnazija

10.06.2019Vanredni rok za polaganje Eksterne mature učenika općih gimnazija
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je Odluku o vanrednom roku za polaganje Eksterne mature za učenike općih gimnazija.

15.05.2019Termini za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija
Termini za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija u školskoj 2018/2019.godini