Aktuelnosti

Pregleda: 1705

Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

29.3.2019.

U ponedjeljak, 1.4.2019.godine počinje realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, a koja su upisana u osnovnu školu za školsku 2019/2020.godinu.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđeno je obavezno uključivanje sve djece u godini pred polazak u osnovnu školu u maksimalnom dnevnom trajanju od  tri sata a ukupnom trajanju od minimalno 150 sati, u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta.

 

Obaveznim programom je obuhvaćeno oko 3500 djece u godini pred polazak u osnovnu školu razvrstano u preko 160 odgojnih grupa i trajat će od 01.4.2019. do 14.6.2019.godine.

Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Tuzla su aktivno učestvovali u pripremama za realizaciju te će kao i do sada kontinuirano pratiti realizaciju i pružati stručnu podršku na terenu.

Značajno je istaći da se Program kontinuirano odvija od 2012.godine, a da je od 2015.godine na području cijelog Tuzlanskog kantona sa 100 % obuhvatom djece u godini pred polazak u školu i da su sve nadležne institucije preuzele i ispunjavaju obaveze u skladu sa Zakonom.

Pedagoški  zavod  je proveo petodnevnu obuku profesora razredne nastave za provedbu predškolskih programa,  lokalne vlasti (općine i gradovi) su u svojim budžetima obezbijedile preko 350.000,00 KM, Ministarstvo obrazovanja i nauke je za afirmaciju predškolskog odgoja i poboljšanje uslova rada preko Vlade planiralo značajna sredstva a da su prošle godine obezbijedili sredstva za podršku predškolstvu u iznosu od 305.000,00 KM od čega je  60.000,00 KM a za podršku realizaciji Obaveznog programa.   

Kroz ovaj program djetetu je omogućeno da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti, prilagodi normama kolektiva kao i da stekne određene navike za organizovani rad.

Obzirom da većina djece  (oko 87 %) ne pohađa predškolske ustanove, time Obavezni program ima izuzetno važan značaj, da svakom djetetu (urbanog, prigradskog, ruralnog područja) pruži jednake mogućnosti za razvoj svojih potencijala i ostvarivanje temeljnih prava zasnovanih na Konvenciji o pravima djeteta.

 


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik