Seminari

Pregleda: 2028

Održan on-line seminar za školske administratore za malu maturu

18.3.2021.

 U sklopu priprema za sprovođenje Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona, 17.03.2021.godine, održan je on-line seminar za školske administratore za eksternu maturu. Na seminaru je prezentiran modul Mala matura 2021 u okviru OPIS informacionog sistema. Ovaj modul je isključivo namijenjen za evidentiranje, praćenje i dokumentovanje procesa polaganja Eksterne mature u osnovnim školama i u sebi sadrži opcije evidentiranja školskih komisija za polaganje mature, učeničkih prijava za polaganje mature,  pregled ostvarenih rezultata polaganja mature, te printanje dokumentacije i učeničkih uvjerenja o polaganju mature.

Također, u sklopu seminara je prezentiran i modula Nastava OŠ 2021 na koji se modul Mala matura 2021 oslanja u smislu da ga koristi kao ulazne podatke u daljnoj obradi i azuriranju prijava u okviru ovog modula.

On-line prezentaciju navedenih modula je izvršio stručni savjetnik Đulaga Hadžić, koji je takođe dao i upute o načinu razmjene informacije u procesu pripreme i samog polaganja Eksterne mature kao i rokove za izvršenje određenih aktivnosti. O općim organizacionim pitanjima, provođenja Eksterne mature, na seminau je govorio  stručni savjetnik Izet  Numanović te dao određene upute posebno vezano za polaganje mature učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.