Aktuelnosti

Pregleda: 2745

Održan seminar na temu "Radno zakonodavstvo"

29.11.2019.

U skladu sa planom obuka, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, dana 22.11.2019. godine održan je seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: „Radno zakonodavstvo“ u okviru koje su učesnici upoznati kako sa mađunarodnim propisima iz radnog prava  tako i propisima domaćeg zakonodavstva kao što je: Izvori radnog prava međunarodnog porijekla, primjena konvencija MOR-a, primjena prava EU, pravni sistem BiH i međunarodno pravo, ugovor o radu u teoriji i zakonodavstvu, zakoni iz oblasti radnog prava u BiH, pravni okvir sistema radnih odnosa u BiH, Zakon o radu FBiH, pojam i karakteristike ugovora o radu, bitni elementi ugovora o radu, vrste ugovora o radu, radno vrijeme,  inspekcijskom nadzoru (inspekcijski zapisnik, zahtjev za produženje roka za izvršenje upravne mjere izrečene rješenjem), kao i uređivanju radnih odnosa na nivou škole:  Pravilnik o radu, evidencije o radnom vremenu radnika, godišnji odmori, prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme i drugim pitanjima od značaja

Seminaru su  prisustvovali sekretari iz 75 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Predavači/edukatori na seminaru bili su:

  • Prof.dr. Jasminka Gradaščević Sijerčić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  • Fahrudin Mustafić dipl. pravnik, ispektor za rad i radne odnose u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.   

Obzirom na specifičnosti u oblasti radnih odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama,  iskazana je potreba za nastavkom edukacije  sekretara, posebno u uređivanju pitanja koja se odnose na povrede radnih dužnosti/disciplinski postupak.

Učesnici seminara  su iskazali zadovoljstvo i zahvalnost kako predavačima na korisnim informacijama i uputama za postupanje u konkretnim postupcima, tako  i Pedagoškom zavodu što im je obezbijeđena ova edukacija te  očekuju i u narednom periodu nastavak stručnog usavršavanja na teme od značaja za unapređenje kako njihovog rada, tako i rada škola kao samostalnih javnih ustanova u cjelini.

 


Izvor: Zineta Topčagić, sekretar